Правилници

  • Правилник о облику и обрасцу дозволе за риболов, види…
  • Одлука о измјенама и допунама висине цијена дозвола, види…
  • Правилник о облику, садржају и обрасцу дозволе за риболов, види…
  • Одлука Владе о висини накнаде и цијене дозвола, види…
  • Правилник о начину обављања риболова, ловостају,  алатима, опреми и средствима за риболов. види…
  • Правилник о униформама, види…
  • Правилник о висина надокнаде за причињену штету, види…
  • Правилник о обиљежавању рибарског подручја, види…
  • Правилник о програму, начину и условима полагања рибочуварског испита, види…
  • Правилник о рибочуварској служби, види…