Порибљавање Дрине

“Пројектом управљања сливом ријеке Дрине на Западном Балкану” који је
финансирала Свјетска банка, Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде – ресор вода, извршило је набавку млађи поточне пастрмке у
сарадњи са Спорстко риболовним савезом РС, који је вршио надзор над
утоваром, транспортом, испуштањем млађи и доставом извјештаја о
извршеном порибљавању.

Добављач млађи је било мрестилиште и рибогојилиште Еко зона “Угарски
брзаци” д.о.о. Кнежево, које је поред уговорене количине млађи морало да
испуни уговором прописане услове: да је млађ аутохтоног поријекла,
црноморског слива, да посједује ветеринарску исправност, обазбједи
транспорт рибе специјалним превозним средством.
Порибљавање је извршено са 50 000 комада млађи поточне пастрмке (2,5
тона) дужина од 12 до 16 цм, 07. јула 2020. године на локацијама и
количинама предвиђених Пројектом:

– УСР “Бистро” из Зворника, 15000 комада;
– УСР “Дрина” из Братунца, 15000 комада;
– СРД “Младица” из Сребренице, 15000 комада и
– СРД “Милићи” из Милића, 5000 комада.

Циљ Пројекта је био да се значајним уносом рибље млађи обогати рибљи
фонд, побољша утицај на животну средину, пружи подршка локалним
удружењима риболоваца и локалним заједницама на сливу ријеке Дрине.

Спортско риболовни савез РС